Ergonomikos samprata. Ergonomika – tai mokslo disciplina, tirianti žmogaus arba žmonių grupių darbo procese naudojančių įvairias technines priemones psichofiziologines galimybes, ribas ir ypatumus.

Verslas ir etika. Profesinės etikos samprata. Etinių problemų sprendimas....


Dalykinio bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimas ir taikymas praktikoje.

Bendravimo etikos dalyko dėstymo metu studentai nagrinėja bendravimo, moralės ir etikos ryšį. Susipažįsta su įvairiomis etikos teorijomis, lygina ir įvertina efektyvaus ir neefektyvaus bendravimo būdus. Sprendžia konfliktines situacijas, ieško optimalaus konfliktinės situacijos sprendimo būdo. Nagrinėjamos profesinės etikos normos. Studentai mokosi organizuoti bendravimo procesą, didinant bendravimo proceso efektyvumą ir stengiantis išvengti bendravimo proceso kliūčių. Nagrinėjami tarptautinio bendravimo protokolo aspektai, elgesio ir etiketo taisyklės. Išmoksta analizzuoti konfliktines situacijas organizacijoje. Įvertina moralinių vertybių svarbą įsiliejant į verslo visuomenę.