Dalyko tikslas – suteikti studentams žinių apie bendruosius vadybos principus, apie profesinės etikos normatyvinius reikalavimus, reguliuojančius ugdytojo santykius su pedagoginio proceso dalyviais, mokyti bendrauti ir bendradarbiauti remiantis demokratiškumo bei humanizmo principais, vertinti savo galias profesinėje veikloje, planuoti, taikyti įgytas žinias ir gebėjimus praktinėje veikloje, reflektuoti ir sistemingai plėsti bendrąsias ir profesines kompetencijas.

Vokiečių kalbos tekstai, užduotys, medžiaga savarankiškiems darbams.

Dalyko tikslas – įgyti mokėjimų ir įgūdžių, reikalingų bendravimui būsimoje profesinėje veikloje; gebėti valdyti situacinę – kalbinę kompetenciją, apimančią įvairiapusę kalbinę veiklą bei plėtoti savarankiško kalbos mokymosi ir savikontrolės gebėjimus.